bgERP.com

Финанси » Каси


case
Модулът осигурява свободно дефиниране, поддържане на регистър и интегрирано в документния модел на системата управление на неограничен брой левови и валутни каси на фирмата.

При дефинирането си, всяка каса се асоциира едновременно както със съответното материално отговорно лице - потребител в системата, който единствен има право да работи с нея; така и с автоматично създадено перо в номенклатура Каси на счетоводната подсистема на bgERP.

Поддържа се регистър на всички касови документи, независимо дали са създадени през документната система на програмата, или директно в самия модул.

Дефинираните типови операции правят създаването на всички приходни и разходни документи, обслужващи ежедневните касови операции на фирмата, лесно и интуитивно, а асоциирането на касите с пера от номенклатурите осигурява и автоматичното отразяване в счетоводната система на bgERP (при това - в реално време) на всеки създаден от модула документ.Създаване на Каса

Нова каса може да добави само потребител, който притежава роли "ceo" или "cash".

Избира се менюто: Финанси » Каси » Каси и се натиска бутона Нов запис:

kasi
Във формата за добавяне на каса се попълва наименоването на касата и касиерът, който ще отговаря за нея:

kasi-add
Важно е правилно да бъдат дефинирани правата за достъп:
 • Отговорник - логично е да е касиерът;
 • Достъп - препоръчително: "Личен";
 • Споделяне - папката се споделя само с потребителите, които трябва да имат достъп до нея;

... тъй като така дефинираната каса е корица на папка:

kasi-kasa


Избор на активна каса

Касови документи могат да бъдат създавани, само ако е избрана АКТИВНА (текуща) КАСА !
Само потребителят, който е дефиниран като касиер за дадена каса, може да я избере за активна и да работи с нея!

Когато потребител, който е касиер само на една каса в системата, отвори форма за създаване на нов касов документ, неговата каса автоматично става активна.

Когато потребителят е касиер на повече от една каси, той трябва винаги да избира ръчно активната (текуща) каса, с която ще работи, от меню Финанси » Каси » Каси и бутонът Избор в последната колона "Текущ" на таблица "Фирмени каси", в която вижда (са му достъпни) само касите, на които е касиер.

Касовите документи се създават винаги в състояние "Чернова" - т.е. те са неактивни и не влияят върху данните в системата. За да бъдат извършени описаните в тях операции и движения на парични средства и да бъдат разнесени по съответните счетоводни сметки, те трябва да бъда активирани чрез бутона Контиране
Приходен касов ордер (ПКО)

Избира се менюто: Финанси » Каси » ПКО и се натиска бутона Нов запис:

kasi-PKO
Във формата за избор на папка, в която да се създаде ПКО, новият документ се насочва към папката или на съществуващ вече документ, или на Контрагент от Визитника:

kasi-PKO-IzborPapka
Бутонът Напред създава автоматично папка на Контрагента, ако такава все още не съществува, и отваря формата за създаване на приходен касов ордер в избраната папка - на документа, Лицето или Фирмата:

kasi-PKO-add
Изключително важно е да се избере правилната "Операция", т.к. различните типове операции, предефинирани в меню Счетоводство » Настройки » Операции, генерират правилната счетоводна статия, която автоматично създава всеки касов и банков документ.

Възможните операции за документа Приходен касов ордер са:
 • Плащане от Клиент;
 • Авансово плащане от Клиент.

Директен достъп до формата за създаване на приходен касов ордер във всяка папка или нишка на Документната система на bgERP осигурява бутонът Нов - в екрана "Добавяне на нов документ в нишката" от група Финанси се избира бутона Приходен касов ордер:

kasi-PKO-akordeon


Разходен касов ордер (РКО)

Аналогично на ПКО, Разходен касов ордер може да бъде създаден:
 • от меню: Финанси » Каси » РКО и бутон Нов запис; или
 • от бутон Нов във всяка папка или нишка на Документната система на bgERP - и бутона Разходен касов ордер в група Финанси на екрана "Добавяне на нов документ в нишката"

Единствената разлика е, че документа отразява разход, а не приход на парични средства, и като следствие - Контрагентът е "Получател", а не "Вносител".

Възможните операции за документа Разходен касов ордер са:
 • Плащане към Доставчик;
 • Авансово плащане към Доставчик; и
 • Плащане към Подотчетно лице.Вътрешен касов трансфер (ВКТ)

Документът се използва за вътрешен трансфер на парични средства между две каси или от каса - към банкова сметка на фирмата.

Достъпни са две операции:
 • Вътрешен касов трансфер; и
 • Захранване на банкова сметка.

При вътрешен трансфер на парични средства между две каси на фирмата, или от каса - към банкова сметка на фирмата:

  • Документът се създава от касиера на касата, ОТ която се изваждат паричните средства ("Каса ОТ" може да бъде само активната каса).
  • Документът се създава в папката на активната каса (от която се изваждат средствата).
  • Касиерът на касата / операторът на сметката, КЪМ която са насочени средствата, получава автоматично нотификация за създадения документ.От меню: Финанси » Каси » ВКТ и бутона Нов запис:

kasi-VKT-all
или от документната система на bgERP - бутона Нов, се отваря първо екран за избор на операция, т.к. формите за двете възможни операции леко се различават - в единя случай получател на средствата е парична каса, а в другия - банкова сметка на фирмата:

kasi-VKT-oper
Попълват се само сумата, основание за операцията и се избира касата / банковата сметка - получател на средствата.Касова обмяна на валута (КОВ)

Документът изважда определена сума от дадена фирмена каса и връща в същата или друга каса съответната сума в друга валута.

Избира се менюто: Финанси » Каси » КОВ и се натиска бутона Нов запис:

kasi-KOV-all
КОВ може да се създаде и от документната система на bgERP: меню Документи » Всички » Папки - в папката на съответната каса, бутонът Нов, група Финанси, бутон Касова обмяна на валута:

kasi-KOV-akordeon
И в двата варианта се зарежда формата за създаване на касова обмяна на валута, в която се попълват: основание за операцията, касите и обменените и получени суми и валути:

kasi-KOV-new
Създаденият по този начин документ е в състояние "Чернова" и трябва да бъде активиран (контиран) чрез бутона Контиране в нишката:

kasi-KOV-tred