bgERP.com

Финанси » Каси

case
Модулът осигурява свободно дефиниране на неограничен брой левови и валутни каси на фирмата. Чрез него се поддържа единен регистър и се извършва интегрирано в документния модел на системата управление на фирмените каси. Всички касови документи, независимо дали са създадени през документната система, или директно в модул Каси, са включени в регистъра.

При дефинирането си, всяка каса се асоциира едновременно:
 • с материално отговорно лице - потребител в системата, което единствено има право да работи с касата.
 • с автоматично създадено перо в номенклатура Каси на счетоводната подсистема на bgERP.

Дефинирани са типови операции за лесно и интуитивно създаване на всички приходни и разходни касови документи. Асоциирането на касите с пера от номенклатурите осигурява автоматично, и в реално време, отразяване на касовите документи в счетоводната система на bgERP.
 

Създаване на Каса

Нова каса може да добави само потребител с роля ceo или cash.
Избира се менюто: Финанси » Каси » Каси и се натиска бутона Нов запис:

kasi-1-png-3dze-1

Във формата за добавяне на каса се попълват наименованието на касата и потребителят в системата (касиерът), който ще отговаря за нея:

kasa-2-png-1y9f-1

Важно е правилно да бъдат дефинирани правата за достъп:
 • Отговорник - логично е да е касиерът;
 • Достъп - препоръчително: "Личен";
 • Споделяне - папката се споделя само с потребителите, които трябва да имат достъп до нея;

Дефинираната каса е корица на папка:

kasa-3-png-gzrw-1

Избор на активна каса

При стартиране на модул каси се зарежда списък с касите, на които е касиер, и до които има достъп текущият потребител. Когато потребителят е касиер на повече от една каси, той трябва винаги да избира ръчно активната (текуща) каса, с която ще работи, от меню Финанси » Каси » Каси и бутонът Избор в последната колона "Текущ" на таблица "Фирмени каси".

kasi-4-png-98r1-1

Касови документи се създават, само ако е избрана АКТИВНА (текуща) КАСА !
Само потребител, който е дефиниран като касиер за дадена каса, може да я избере за активна и да работи с нея!

Потребител, който е касиер само на една каса не избира активна каса. Когато той стартира форма за създаване на касов документ, неговата каса автоматично става активна.

Касовите документи се създават винаги в състояние "Чернова" - те са неактивни и не влияят върху данните в системата.
За да бъдат извършени и разнесени по съответните счетоводни сметки, описаните в тях операции, те трябва да бъда активирани чрез бутона Контиране

Вътрешен касов трансфер (ВКТ)

Документът се използва за вътрешен трансфер на парични средства между две каси или от каса - към банкова сметка на фирмата.

От меню: Финанси » Каси » ВКТ и бутона Нов запис:

kasi-5-png-hqqx-1

Отваря се екран за избор на една от двете възможни операции:
 • Вътрешен касов трансфер;
 • Захранване на банкова сметка.
Натиска се бутон Напред.
 
kasi-6-png-56nt-1

Според избраната операция се зарежда съответна форма за въвеждане (разликата е в получателя на средствата - или парична каса или банкова сметка на фирмата):

kasi-7-png-gmh8-1

Попълват се сумата, основанието за операцията и се избира касата / банковата сметка - получател на средствата. Записва се с бутон Чернова и се активира с бутон Контиране в нишката.

При вътрешен трансфер на парични средства между две каси на фирмата, или от каса - към банкова сметка на фирмата:
 • Документът се създава от касиера на касата, ОТ която се изваждат паричните средства ("Каса ОТ" може да бъде само активната каса).
 • Документът се създава в папката на активната каса (от която се изваждат средствата).
 • Касиерът на касата / операторът на сметката, КЪМ която са насочени средствата, получава автоматично нотификация за създадения документ.

Касова обмяна на валута (КОВ)

Документът изважда определена сума от дадена фирмена каса и връща в същата или в друга каса съответната сума в друга валута. Операцията се извършва по начин подобен на вътрешно касовият трансфер.

Избира се менюто: Финанси » Каси » КОВ и се натиска бутона Нов запис. Зарежда се формата за създаване на касова обмяна на валута, в която се попълват: основание за операцията, касите и обменените и получени суми и валути:

kasi-8-png-meom-1

Създаденият по този начин документ е в състояние "Чернова" и трябва да бъде активиран (контиран) чрез бутона Контиране в нишката:

kasi-9-png-6yfm-1

Вътрешно Касов Трансфер и Касова Обмяна на Валута могат да се създадат и от документната система на bgERP: меню Документи » Всички » Папки - в папката на съответната каса, бутонът Нов, секция Финанси, бутон Касова обмяна на валута или Вътрешно касов трансфер:

kasi-10-png-x7ga-1

Приходни и Разходни касови ордери (ПКО и РКО)

От модул Каси се издават генерираните от модулите на системата Приходни касови ордери (ПКО) и Разходни касови ордери (РКО). Достъпът до тях е възможен от таб Чакащи. Той извежда списък на наличните в системата касови документи, които чакат обработка:

kasi-11-png-co56-1

Клик върху името на документ зарежда нишката на оригиналният документ - основание за плащане, откъдето може да се проследи цялата сделка. Създаването на необходимия касов документ става чрез избор на един от двата бутона ПКО и PКО в колона "Създаване" от списъка.

За избрания тип ордер се зарежда съответна форма, под която е визуализирано и текущото състояние на документа-основание:

kasi-12-png-el3p-1

По подразбиране във формата са заредени данните от документа основание. Те могат да бъдат редактирани, с изключение на полетата Вносител/Получател и Каса. Задължително е попълването на поле Бpoил в ПКО и Получил в PКО. Според вида на ордера в него е заложен и съответен тип операция. В зависимост от нея, при създаването на касовия документ се генерира автоматична счетоводна статия. Ордерът се записва в състояние Чернова и се добавя в нишката на документа. Чрез бутон Контиране ордерът се активира и се отразява в системата.

Потребител със съответни права и длъжност може да издаде ПКО и PКО и от документа - основание за плащане. Това може да стане по два начина:

 • От бутона за ПКО или РКО в реда с бутони за документи в горната част на съответния документ - основание:

kasi-13-png-1o0o-1
 
 • От бутон Нов и избор на съответния ордер в секция Финанси.

kasi-14-png-vb5c-1

И в двата случая се зарежда формата за ордер описана по-горе.